General Discussion Classifieds - New and Used Triathlon Gear » Phuong pháp làm m?t 2 mí s? d?ng du?c vinh vi?n Rss Feed  
Moderators: k9car363, alicefoeller Reply
2022-04-26 11:02 PM

User image


1

Subject: Phuong pháp làm m?t 2 mí s? d?ng du?c vinh vi?n
Ð?i s?ng con ngu?i chúng ta ngày càng du?c c?i thi?n và nâng cao, kéo theo dó nhu c?u th?m m? và làm d?p ngày m?t gia tang, ai cung mong mu?n s? h?u cho mình nét d?p quy?n ru th?m chí là tr? hóa hoàn toàn co th?.
Trong các d?ch v? làm d?p dó thì th?m m? m?t là d?ch v? du?c cho là có m?c phí th?p nh?t nhung l?i dem t?i hi?u qu? v? m?t th?m m? t?t nh?t trên khuôn m?t.
Phuong pháp làm d?p cho m?t có th? k? d?n nhu c?t mí và b?m mí dang là 2 bi?n pháp làm d?p du?c nhi?u ch? em l?a ch?n và th?c hi?n. V?y b?m mí hay c?t mí t?t hon ? Phuong pháp nào s? phù h?p d? thay d?i hình thái khuôn m?t c?a b?n? Cùng theo dõi bài vi?t du?i dây d? tìm l?i gi?i

1. C?t mí mí và b?m mí là nhu th? nào
C?t mí là phuong pháp t?o n?p mí m?t cách rõ ràng và thanh m?nh trên khuôn m?t và phù h?p v?i nh?ng ngu?i có du?ng n?p mí không rõ ràng, mí m? hay nh?ng ngu?i chua có b?ng m? m?t ho?c có dôi m?t ti hí mu?n du?c th?m m? d? dôi m?t tr? nên to tròn, d?p hon.
B?m mí m?t du?c coi là phuong pháp h?u hi?u nh?t, v?a giúp lo?i b? hoàn toàn nhu?c di?m ? vùng m?t, v?a t?o di?m nh?n giúp n?p mí m?t rõ ràng và hoàn thi?n hon

2. So sánh c?t mí v?i b?m mí
Ð?u là phuong pháp làm d?p cho dôi m?t tuy nhiên m?i phuong pháp th?c hi?n l?i có m?t s? d?c di?m khác nhau:
K? thu?t th?c hi?n:
Phuong pháp b?m mí du?c coi là th? thu?t khi ch? s? d?ng ch? chuyên d?ng d? t?o hình n?p mí hoàn ch?nh.
Trong khi dó, c?t mí m?t là phuong pháp th?c hi?n lo?i b? toàn b? khuy?t di?m ? m?t d?ng th?i s? t?o du?ng nét mí m?t hài hòa phù h?p khuôn m?t.
Th?i gian:
B?m mí du?c th?c hi?n khá nhanh chóng ch? m?t kho?ng 15-20 phút vùng m?t dã du?c làm d?p hoàn ch?nh
Còn c?t mí m?t s? có th?i gian th?c hi?n dài hon kho?ng t? 30-45 phút, do vi?c bác si ph?i khéo r?ch m?t du?ng m?nh trên m?t và khâu l?i sau khi ca ph?u thu?t k?t thúc.
K?t qu? duy trì:
Th?i gian cho khách hàng th?c hi?n b?m mí có th? kéo dài t? 2-5 nam tùy thu?c vào co d?a và ch? d? cham sóc sau b?m mí cung nhu vi?c v? sinh sau b?m mí.
V?i phuong pháp c?t mí m?t thì th?i gian s? kéo dài lâu hon t? 7-10 nam
M?i phuong pháp s? có m?t uu di?m riêng và tùy thu?c vào th? tr?ng s?c kh?e, co d?a c?a m?i ngu?i mà t? dó bác si th?m m? s? dua ra phuong pháp làm d?p phù h?p nh?t cho m?i ngu?i.


https://thanhnien.vn/nghi-van-soc-phan-ve-gay-ra-su-co-tu-vong-tai-k...


Edited by kangnambenhvien 2022-04-26 11:03 PM
Sell Gear
General Discussion Classifieds - New and Used Triathlon Gear » Phuong pháp làm m?t 2 mí s? d?ng du?c vinh vi?n Rss Feed